TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHUYẾN NGHỊ THÁNG 9/2021 – Thành công với cổ phiếu dầu khí

1. LTG – CTCP Lộc Trời (17/8/2021)

Khuyến nghị:

 • Mua 35% trong khoảng 39-40
 • Mua 25% trong khoảng 41-42 hoặc 38-39
 • Mua 40% khi vượt 43
 • Cutloss : Khi giảm qua 35
 • Target: 46-50

Kết quả: Giá hiện tại: 43.9 (sau khi đã điều chỉnh cổ tức 1.500đ/cp)

2. TLG – CTCP Tập Đoàn Thiên Long

Khuyến nghị:

 • Mua 30% trong khoảng 40-42
 • Mua 40% trong khoảng 44-45
 • Mua 30% trong khoảng 50-51
 • Khuyến nghị nắm giữ
 • Target H1: 55.5 H2 65.6 H3 72
  Cutloss: Gẫy nền 37-38

Kết quả: Giá cao nhất 44.75, giá hiện tại: 43.75. Tiếp tục nắm giữ

3. PVS – Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam (08/9/2021)

Khuyến nghị:

 • Mua 20% quanh 24.5-25.2
 • Mua 80% khi vượt 26.5 với khối lượng 20-25 tr/phiên (trung bình 1h khớp dc 4tr – 5tr)
 • Cutloss: Khi giá giảm qua 23

Kết quả: Cao nhất: 30.7; giá hiện tại: 28.6

=> Đạt mục tiêu

4. BSR – Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCOM) (08/9/2021)

Khuyến nghị:

 • Mua 20% quanh 17.2-17.5
 • Mua 20% quanh 18.3-18.6
 • Mua 60% khi vượt 19.5 với khối lượng khoảng 22-25 tr phiên (trung bình khoảng 4.2-5tr/1h giao dịch)
 • Cutloss khi giá giảm xuyên qua 16
 • Khuyến nghị bổ sung 25/10/2021: mua 100% quanh 21.8 – 22.5

Kết quả: Giá cao nhất: 25.5, giá hiện tại: 24.2

=> Đạt mục tiêu

5. HUT – Công ty Cổ phần Tasco (HNX) (08/9/2021)

Khuyến nghị:

 • Mua 30% trong vùng 8.5-8.6
 • Mua 20% trong vùng 8.9-9
 • Mua 50% vượt 10 với khối lượng 8-10tr/phiên (trung bình 1.6tr-2tr/phiên), tốt hơn nữa là càng cao hơn số này càng tốt do đây là đỉnh lịch sử của HUT

Kết quả: Giá cao nhất: 13.7, giá hiện tại: 12.9

=> Đạt mục tiêu

6. CNG – Công ty cổ phần CNG Việt Nam (11/9/2021)

 • Mua 30% trong khoảng 27 – 28.5
 • Mua 20% trong khoảng 29-30
 • Mua 50% khi vượt 32 với khối lượng khoảng 600k – 800k/phiên (trung bình khoảng 120k – 160k/1h giao dịch)
 • Cutloss: Giá xuyên qua 24.5

Kết quả: Giá cao nhất: 41.15, giá hiện tại: 34.

=> Đạt mục tiêu